Rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny

Od 1 września  2020 r. Przedszkole Samorządowe w Rajsku funkcjonuje zgodnie wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. ...

Serdecznie witamy po wakacjach wszystkie Dzieci i Rodziców

i zapraszamy do przedszkola.

 

1 września 2020 r.  rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021.

Od 1 września  2020 r. Przedszkole Samorządowe w Rajsku funkcjonuje zgodnie wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r.

 

Prosimy rodziców o wypełnienie oświadczenia o korzystaniu z edukacji przedszkolnej  i podpisanie przez obojga rodziców. Gotowe oświadczenia prosimy złożyć wychowawcom podczas zebrania w dniu 31 sierpnia - poniedziałek. Złożenie oświadczenia jest warunkiem przyjęcia dziecka od 1 września 2020 r.

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z załącznikem „Procedurą bezpiecznego funkcjonowania PS w Rajsku w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19”.

 

Oświadczenie do pobrania w załączniku poniżej.

 

Wyprawka przedszkolaka:

* wygodne pantofle (nie klapki),

* worek materiałowy na pantofle - podpisany,

* fartuszek ochronny (do prac plastycznych) – podpisany,

* ręcznik papierowy,

* chusteczki higieniczne do nosa (w pudełku -200 szt.),

* chusteczki nawilżające - duża paczka,

* bluzeczka, getry, skarpetki  na zmianę,

* zapasowe bielizna na „w razie czego” - dotyczy najmłodszych przedszkolaków,

* dzieci 3 letnie - w podpisanej poszewce z dużej poduszki spakowane: piżama, mała poduszeczka, kołderka - przybliżone wymiary jak do łóżeczka dziecięcego.

 

Przygotowanie dziecka do przedszkola:  

- Przygotuj dziecko na to, że musi z Rodzicem pożegnać się w drzwiach przedszkola.

- Wyjaśnij dziecku, że nie może przynosić z domu do przedszkola  zabawek i innych przedmiotów.

- Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

- Poinformuj dziecko, że pani w przedszkolu nie będzie je przytulała i brała na ręce.

- Przygotuj dziecko, że pracownicy w przedszkolu będą nosić maseczki lub przyłbice i fartuchy ochronne.

- Wytłumacz dziecku, że sytuacja ta na pewno się zmieni ale teraz jest to konieczne.

- Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu  w przedszkolu, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

- Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa  i ust podczas drogi do i z przedszkola /teren ogrodu przedszkolnego/.

- Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

- Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci wchodzą na teren przedszkola główna bramą z napisem WEJŚCIE, opuszczają przedszkole małą bramką z napisem WYJŚCIE.

2. Po wejściu na teren ogrodu przedszkola-podczas schodzenia się do przedszkola i odbierania dzieci - rodzice i dzieci powyżej 4 roku życia są zobowiązani do zachowania wszelkich środków ostrożności w postaci  maseczek zasłaniających usta i nos.

3. Dziecko przyprowadzane i odbierane jest z przedszkola wyłącznie przez jednego rodzica/opiekuna, który jest zdrowy i nie wykazuje żadnych objawów chorobowych.

4. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych, a w rodzinie dziecka żadna osoba nie przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej i nikt nie miał styczności z osobą zarażoną.

5. Dzieciom nie wolno przynosić żadnych rzeczy z domu (zabawek, pluszaków, książeczek….).

6. Podczas schodzenia się dzieci i rodziców do przedszkola, przy zgromadzeniu się większej liczby rodziców i dzieci przed wejściem, mają oni obowiązek ustawienia się na wcześniej przygotowanych liniach zapewniających bezpieczną odległość wynoszącą 2 metry.

7. Rodzic przyprowadza dziecko do drzwi wejściowych, gdzie w obecności rodzica i za jego pisemną zgodą mierzona jest dziecku temperatura.

8. W przypadku wskazania u dziecka podwyższonej temperatury ciała, po jej powtórnym zmierzeniu, rodzic zabiera dziecko do domu.

9. Jeżeli temperatura dziecka nie budzi wątpliwości, dziecko ściąga maseczkę /w przypadku maseczki jednorazowej wyrzuca ją do kosza,  w przypadku maseczki wielokrotnego użytku rodzic zabiera ją ze sobą/ i rodzic oddaje dziecko pod opiekę woźnej oddziałowej.

10. Po czynnościach rozbierania w szatni, dziecko myje ręce w toalecie i zostaje odprowadzone przez woźną oddziałową do sali zajęć, gdzie zostaje przekazane pod opiekę nauczyciela.

11. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola jak i ich odbieranie odbywać się będzie o wyznaczonych godzinach w celu ograniczenia wzajemnych kontaktów.

12. Rodzic,  który odbiera dziecko z przedszkola, informuje o swoim przybyciu poprzez dzwonek przy głównych drzwiach przedszkola.

13. Woźna oddziałowa sprowadza dziecko do szatni  i po przebraniu się dziecka otwiera drzwi i  oddaje dziecko pod opiekę rodzica;

14. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci  do  i z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu  do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i rodziców, wynoszący 2 metry.

15. Rodzic powinien zaopatrzyć dziecko w zapasowe ubrania- zamienne /podkoszulka, getry,…/. Przynosi je do przedszkola w reklamówce, która trafia na 48 godzin do pomieszczenia piwnicznego, po czym jest wietrzona 1-2 godziny. Po tym okresie odzież może być używana.

16. Dopuszcza się możliwość wchodzenia rodziców z dziećmi do budynku przedszkola- do przestrzeni wspólnej  tj.: hol i szatnia,  z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać  wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Rodzice nie przechodzą do strefy dzieci.

17. Rodzic ma obowiązek po dłuższej nieobecności dziecka – na kilka dni przed planowanym wysłaniem dziecka do przedszkola, skontaktować się z dyrektorem.

 

Kontakty Rodzica z przedszkolem

1. Prosimy Rodziców o załatwianie wszystkich spraw drogą telefoniczną lub mailową:

           tel.: 33 843 25 90, email: psrajsko@psrajsko.gminaoswiecim.pl

2. Uruchomiono adresy mailowe oddziałów:

           „Słoneczka” - sloneczka2020ps@gmail.com

           „Kaczuszki” - kaczuszkipsrajsko@gmail.com

           „Żabki” - zabki.psrajsko@gmail.com

3. W sytuacjach pilnych /konieczności rozmowy z nauczycielem, dyrektorem/ organizowane jest spotkanie  po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu się na konkretną godzinę. W sytuacji opisanej wyżej rodzice wchodzą bocznym wejściem. Spotkanie z dyrektorem/nauczycielem odbywa się  przy zachowaniu reżimu sanitarnego - obowiązkowe maseczki ochronne, dezynfekcja rąk przed wejściem na teren przedszkola płynem dezynfekującym znajdującym się wewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych, zgodnie z instrukcją.

4. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami wykorzystywana jest poczta elektroniczna i telefon /wykazy znajdują się w dzienniku oddziału/.

5. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem rodzice zostaną natychmiastowo poinformowani  o zaistniałej sytuacji,  dyrektor przedszkola uruchamia procedurę postępowania w przypadku podejrzenia  zakażenia u dziecka.