Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej

Przedszkola Samorządowego w Rajsku

 

Przedszkole Samorządowe w Rajsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Przedszkola Samorządowego  w Rajsku 

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-09-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, gdyż stanowią formularze, których wzór został uregulowany przepisami prawnymi lub zostały opublikowane przed dniem 23.09.2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Przedszkola.
 • Administrator unika stosowania tabel, a te zamieszczone na stronie są prawidłowe. Jednak mogą wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu osób niewidomych mogą te tabele odczytywać niepoprawnie.
 • Część z publikowanych zdjęć i innych plików graficznych nie posiada opisu alternatywnego, gdyż zostały opublikowane przed dniem 23.09.2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Przedszkola.

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor przedszkola
 • E-mail: psrajsko@psrajsko.gminaoswiecim.pl
 • Telefon: 33 8432590

 

 

Każdy ma prawo:

 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola
 • Adres: ul. Rabatkowa 2,  32 - 600 Oświęcim
 • E-mail: psrajsko@psrajsko.gminaoswiecim.pl
 • Telefon: 33 8432590

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Samorządowe w Rajsku mieści się w budynku przy ulicy Rabatkowej 2 w Rajsku. Budynek ma dwie kondygnacje: parter i piętro. Budynek posiada dwa wejścia, przed każdym z nich znajdują się stopnie (schody przed wejściem głównym 11 stopni, wejście          z boku budynku 1 stopień. W samym przedszkolu na piętro prowadzą wąskie schody, nie ma windy. Przed budynkiem znajduje się parking gminny, brak jest wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest przystosowany do swobodnego poruszania się osób                                     z niepełnosprawnościami ruchowymi. Komunikacja  jest szczególnie utrudniona między poziomami budynku, z uwagi na dużą ilość schodów i progów oraz wąskie korytarze. 

Kancelaria Przedszkola zlokalizowana jest na piętrze. Istnieje możliwość umówienia spotkania z Interesantem na parterze.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej – Rajsko Żwirownia oddalony jest o ok. 200 metrów od przedszkola.

https://mapa.targeo.pl/Rabatkowa_2,19,19.1925817,50.0121400?l=519fd6b83f7084a4

Do budynku możliwe jest wejście z psem asystującym. Możliwość wejścia do budynku           z psem asystującym nie zwalnia z odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W budynku nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących.

W budynku brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych i innych urządzeń lub środków technicznych do obsługi słabosłyszących.


Informacje dotyczące możliwości ewakuacji: drogi ewakuacyjne są prawidłowo i wyraźnie oznaczone, osoby funkcyjne przeszkolone są z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 Informacje dodatkowe

UŁATWIENIA

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych.

Strona  posiada następujące dodatkowe ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery, zielone linki),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

 

INNE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

Raport dostępności https://bip.malopolska.pl/pswrajsku,m,354838,raport-dostepnosci.html