Standardy Ochrony Małoletnich

 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH 

Standard I.

Dzieci i ich opiekunowie oraz personel Przedszkola znają „Standardy ochrony małoletnich”. Dokument jest dostępny i upowszechniany.

Wskaźniki realizacji standardu:

1. Dokument „Standardy ochrony małoletnich” został opracowany i wdrożony do stosowania,

     zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy 

     oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606).

2. Dokument udostępniono na stronie internetowej Przedszkola oraz wywieszono do  wglądu

       na tablicy informacyjnej w Przedszkolu.

3. Dokument został udostępniony w dwóch wersjach - pełnej oraz skróconej przeznaczonej dla

     małoletnich, zawierającej informacje dla nich istotne.

Standard

II.

Personel Przedszkola współtworzy i gwarantuje bezpieczne i przyjazne środowisko dla małoletnich oraz dba o właściwe relacje.

Wskaźniki realizacji standardu:

 1. W Przedszkolu do pracy z dziećmi dopuszcza się wyłącznie osoby, które poddane zostaływcześniejszej pełnej weryfikacji wymaganej przepisami prawa.
 2. Personel Przedszkola jest świadomy swoich praw i obowiązków. Personel jest świadomy w szczególności, tego że niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec małoletniego w jakiejkolwiek formie.
 3. W Przedszkolu określono i wdrożono do stosowania zasady bezpiecznych relacji między dziećmia personelem.
 4. W Przedszkolu określono i wdrożono do stosowania zasady bezpiecznych relacji między dziećmi.

Standard III.

Personel Przedszkola reaguje na  przypadki krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia dzieci i stosuje procedury które zapewniają skuteczną ochronę dzieciom.

 Wskaźniki realizacji standardu:

 1. W Przedszkolu określono i wdrożono do stosowania procedury postępowania na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia dzieci, które zapewniają skuteczną ochronę dzieciom.
 2. W Przedszkolu określono i wdrożono do stosowania procedury zawiadamiania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zawiadomienia sądu oraz wszczynania procedury „Niebieskie Karty”.
 3. W Przedszkolu ustalone są zasady wsparcia dziecka po ujawnieniu doznanej przez niego krzywdy.

Standard IV.      Przedszkole aktywnie chroni prywatność dziecka, w szczególności jego wizerunek oraz inne dane osobowe oraz chroni dziecko przez treściami szkodliwymi 

Wskaźniki realizacji standardu:

 1. W Przedszkolu określono i wprowadzono do stosowania procedury dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet oraz ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi w Internecie lub utrwalonymi w innej formie.
 2. W Przedszkolu wizerunek dziecka podlega przetwarzaniu wyłącznie w oparciu o pisemną zgodę.
 3. W Przedszkolu przetwarzanie danych osobowych obywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrzną Polityką ochrony danych osobowych Przedszkola, przy wsparciu inspektora ochrony danych.

Standard V.

Przedszkole monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań  z przyjętymi zasadami i procedurami oraz weryfikuje aktualność samych Standardów .

Wskaźniki realizacji standardu:

 1. W Przedszkolu wyznaczono koordynatora ds. standardów odpowiedzialnego za monitoring ich stosowania.
 2. Przyjęte zasady i realizowane sposoby ochrony małoletnich są weryfikowane – przynajmniej raz na rok.
 3. W ramach weryfikacji stosowanych zasad i procedur Przedszkole pozyskuje opinie w formie ankiet oraz rejestracji bieżących zgłoszeń i uwag.
Szczegółowe informacje i cała procedura "Standardów Ochrony Małoletnich" -  zanjduje sie w załaczniku poniżej.